Pravilnik organiziranja regate

PRAVILNIK ZA ORGANIZIRANJE ORC CUP REGATE

1. Pripremni dio i obavezna logistika na kopnu, prava i obaveze

1.1 Obavezan vez na istom pontonu/mulu za sve učesnike regate (voditi računa na brodove sa dubokim gazom!), brodove regatnog odbora, brodove sudaca, media brodove.
1.2 Najmanje jedan predstavnik domaćina fizički prisutan na mulu pri dolasku brodova i prihvatu/privezivanju od 08:00 - 21:00 na dan uoči početka natjecanja i od 7:00 sati na dane regate (jedrilice se moraju najaviti najmanje 6 sati prije okvirnog vremena dolaska).
1.3 Obavezan prostor (cca 2x4m) na početku toga pontona/mula za regatni pano sa obavijestima.
1.4 Obavezan „jarbol“ za zastavice min visine 4m na početku tog pontona/mula ili max 50m zračne udaljenosti ali dobro vidljiv sa cijeloga pontona/mula.
1.5 Osiguran prostor za štand ili sl. (2x5m), za potrebe sponzora/pića osvježenja/promotivnog materijala, u neposrednoj blizini pontona/mula.
1.6 Organizator  je dužan istaknuti sponzore ORC Cupa u krugu od max 50 metara od  pontona/mula, a prema naputku predstavnika ORC Cupa ili po prethodnom dogovoru.
1.7 Osigurano „sidrište“ za jarbole sa zastavama regate na mulu i ispred njega (ORC Cup udruženje je zaduženo za izradu i transport jarbola i zastava kao i za dostavu na regatu dva dana prije kako bi se iste postavile minimalno dan prije regate rano ujutro!).
1.8 Prostorija ili šator za skippers meeting i weather briefing, svaki dan trajanja regate.
1.9 Obavezan skippers meeting i weather meeting svako jutro u navedenom prostoru, u prethodno objavljeno vrijeme.
1.10 Osigurati podjelu nagrada u primjerenom prostoru isperd ORC banera i promotivnih sponzorskih materijala.
1.11 Istaknuti druge promotivne materijale prema potrebi ORC Cupa, po upustvima predstavnika ORC Cupa.
1.12 Klub domaćin ima pravo isticanja klubskih sponzora, pozicija i veličina reklama se unaprijed dogovaraju sa predstavnikom ORC Cupa.
1.13 Klub domaćin će dobiti medijski prostor (novine, TV i sl.) koji može koristiti za promociju kluba i klubskih sponzora, a po prethodnom dogovoru sa predstavnikom ORC Cupa.
1.14 Osigurati smještaj za 2 novinara koji prate kup u dogovoru sa lokalnom Turističkom zajdnicom.
1.15 ORC Cup će osigurati promotivnu aktivnost lokalne turističke zajdnice.

 

2. Minimalna logistika i sredstva za organizaciju natjecanja na moru

2.1 Jedan brod regatnog odbora (RO) sa potrebnim jarbolom za zastavice.
2.2 Minimalno jedan gumenjak/gliser za postavljanje/promjenu oznaka starta/gate-a i „charlie“ na oznakama niz vjetar, sa dva člana posade.
2.3 Minimalno jedan gumenjak/gliser za privjertinske oznake i „charlie“ na oznakama u vjetar, s dva člana posade.
2.4 Osiguran gumenjak/gliser za potrebe medija (min 6m), po potrebi veći brod ali uz pravovremenu najavu min. 7 dana prije.
2.5 Jedna plutača za oznaku starta (PIN), jedna plutača za privjertinsku oznaku (WM), jedna plutača za promjenu kursa na privjetrinskoj oznaci druge boje (Charlie WM), jedna plutača za oznaku krme (LM) ili dvije u slučaju Gate-a, jedna plutača za oznaku cilja ili koristiti neku od postojećih u blizini RO.
2.6 Svi brodovi organizatora i RO opremnjeni VHF uređanjima.
2.7 Osigurana logistika za obračun rezultata na moru.

3. Obavezne procedure i postupci na kopnu prije prvog službenog isplovljavanja

3.1 RO je dužan u uputama za jedrenje ili u posebnom dokumentu najaviti vrijeme prvog obraćanja (T) natjecateljima preko VHF-a za svaki dan i obavezan je drzati se tog rasporeda.
3.2 5 min prije prvog obraćanja za taj dan RO je dužan obaviti time check.

3.2.1 Time check procedura:

- (T-6min) Identifikacija („dobar dan svim natjecateljima ORC Cupa, ovdje regatni odbor. Za minutu slijedi time check)
- (T-4'50“) Countdown (Time check za 10, 9, 8 ...2, 1, sad! Točno je .... sati“)

3.2.2 Prvo javljanje tog dana:

- (T) „Svim natjecateljima ORC Cupa, ovdje RO. ...kratki uvod ... koji im je plan, što je promjenjeno u odnosu na SI, weather report, kad misle isploviti ...
- vrijeme sljedećeg javljanja („Sljedeća obavijest u __:__ sati“)
- „RO na prijemu“

3.3 RO je dužan pri prvom obraćanju toga dana na kraju obavijesti istaknuti vrijeme sljedećeg javljanja i držati se istoga.
3.4 Pri prvom javljanju toga dana RO je obavezan natjecateljima tog dana treba iznijeti najvažnije informacije vezane za taj dan ili vezane za regatu općenito a koje su nastale kao promjena ili odstupanje od prije oglašenih obavijesti/uputa.
3.5 RO je dužan prije poziva na more istaknuti sve obavijesti na Oglasnoj ploči, na oglasnoj ploči na/pri pontonu/mulu uz zvučni signal i adekvatnu zastavicu (L) na jarbolu za svaku novu obavijest. Iste će biti popraćene obraćanjem i komentarom preko službenog VHF kanala.
3.6 RO je dužan pola sata prije predviđenog vremena isplovljavanja po SI imati najmanje dva gumenjaka/glisera na moru, međusobno udaljene najmanje 2NM na pozicijama predviđenog regatnog polja.
3.7 RO neće zvati natjecatelje na regatno polje dok se ne ostvare uvijeti za jedrenje, odnosno dok ne postane jasno da će prvi start tog dana sigurno biti moguće uskoro napraviti. Iznimka 3.7 pravila je u slučaju kad zadnji dan natjecanja RO nema odrađen minimalan broj regata potreban da bi regata bila valjana. Tada može pozvati natjecatelje na regatno polje i prije nego ima izgledne uvjete za start.
3.8 RO će oglasiti poziv na more standardnim procedurama i preko službenogVHF kanala.4. Obaveze i postupci RO na moru, nakon službenog poziva na regatno polje

4.1 RO će u najkraćem mogućem roku javiti preko VHF-a predviđeno vrijeme starta, eventualne promjene, i najaviti svoj plan za taj dan u odnosu na vremenske uvijete i sl.
4.2 RO će u najkraćem mogućem roku postaviti regatno polje i početi s procedurom starta.
4.3 RO će objaviti preko VHF-a udaljenost i kurs na privjetrinsku oznaku a po mogućnosti i  GPS poziciju iste.
4.4 S procedurom starta počinje čim ima uvijete za isti:

4.3.1 Vjetar preko 6čv u vremenskom periodu od najmanje 15 min.
4.3.2 Procedura starta se može dati i prije isteka peroioda mjerenja iz 4.3.1. uz uvjet da vjetar konstantno pojačava.
4.3.3 Vjetar će se mjeriti na min 5m visine, preporuka 10m.
4.3.4 Vjetar može oscilirati max +/-10° u vremenu mjerenja s tim da većinu vremena bude u granicama +/-5°.
4.3.5 Uzet će u obzir i mjerenje vjetra na privjetrinskoj oznaci s tim da se poštuju pravila 4.3.3 i 4.3.4.

4.4 Nakon starta RO neće prekidati stranicu u vjetar osim ako vjetar ne padne ispod 5čv duže od 5 min ili ako vjetar nakon starta promijeni smjer tako da bilo tko od natjecatelja može doseći privjetrinsku oznaku bez letanja.
4.5 Ako vjetar u prvoj stranici promjeni smjer više od 15° RO je dužan na privjertinskoj oznaci objaviti „charlie“, javiti preko VHF-a i postaviti oznaku krme po novom smjeru vjetra.
4.6 Ukoliko vjetar promjeni smjer u zadnjoj stranici u vjetar više od 15° regatni odbor će na privjetrinskoj oznaci objaviti „charlie“, javiti preko VHF-a i postaviti alternativni cilj.
4.7 U svrhu jednostavnijeg postavljanja alternativnog cilja, a zbog 4.6, preporučuje se da alternativna oznaka cilja bude brod sa plavom zastavom (RO ili jedan od gumenjaka/glisera) s desne strane i nova oznaka cilja sa ljeve strane.5. Objava rezultata

5.1 Organizator/RO će osigurati tehničke uvijete za obračun vremena korigiranog ulaska u cilj na moru.
5.2 Poredak prethodnog plova objaviti će se prije starta sljedećeg plova i to u najkraćem mogućem roku. Objaviti će se poredak, ime broda i zaostatak u sekundama za prethodnim.
5.3 Poredak korigiranih vremena ulazaka u cilj je služben i do riješavanja eventualnih prosvjeda je valjan.
5.4 RO će rezultate objaviti preko VHF-a.